ATTENTION DEFICIT HİPARAKTİVİTE DISORDER 'ADHD' AND TEST, DIAGNOSIS AND REMEDIATION PATHS

                ATTENTION DEFICIT AND HİPARAKTİVİTE DISORDER

                “DEHB”    ÖLÇEĞİ  SONUÇLARINA UYGUN ; TEDAVİ,

'ADHD' IN ACCORDANCE WITH THE SCALE OF THE RESULTS; TREATMENT,

                           EĞİTİMİ VE  DÜZELTME YOLLARI 

                    

                     EDUCATION AND REMEDIATION PATHS

 

         

       Tanılamada  dikkat Edilecek Hususlar:  Dikkat Eksikliği ve Hiper aktivite Bozukluğu üzerinde yıllarca yaptığım gözlem, görüşme, inceleme, test ve uygulama sonuçlarını kısaca paylaşmak istiyorum.  Genelde DEHB toplumumuzda, anne, baba, bakıcı ve öğretmenler tarafından en erken 4 ile 7 yaşları arasında fark edilmekte yada  ilköğretim çağında “7-15 yaşları” özellikle 7-8 yaşlarında; eğitim-öğretim sorunları nedeniyle dikkat çektikleri bu sorunlara davranış ve disiplin sorunlarının eşlik etmesi ile daha çok dikkate alınmaya başlanmıştır. Bu konuda deneyimlerime dayanarak belirtmek ve vurgulamak isterim ki; DEHB’ i belirlemede bu yaş dilimlerinin dikkate alınması ve  açıkladığım belirtilerin en az yarısının “3 yada dört tanesinin”  son 5 yada 6ay içinde gözlenmiş yada görülmüş olması gerekmektedir. Şimdi DEHB konusundaki özellikleri DEHB Testi’ ni dikkate alarak, tek tek ele alıp, kısa ve öz açıklamalar yapmak istiyorum.

Factors to consider when diagnosing attention deficit and hyper-activity Disorder Issues: for many years on my observation, interview, review, test, and I want to share briefly the results of the application. In General, ADHD in our society, most parents, carers and teachers by the difference between the ages of 4 and 7 are early or primary education in the age of the '7-15 years old,' especially in 7-8 years old; education-instructional issues suffering from these problems, behavior and discipline problems because of attention to be accompanied with more consideration for the. I would like to emphasize that this matter based on my experience and; In this age of zones to be taken into consideration in determining the ADHD ' I and I explain why the symptoms are at least half of the '3 or four of the' last 5 or 6 month needs to be observed or have been in its properties, you can now Test for ADHD ADHD, taking into account individual and would like to make description, short and concise.

 

 

          Testin, 1,2,3,4,5 soru cümleleri; Atak yada dürtüsel  davranışları belirlemede kullanılan  soru maddeleridir. “1,2,3,4,5,10,19,21,24,26,35,38,40”  özellikle önemi ve ayırıcı tanılama açısından tekrar vurguluyorum. Çocuğunuzun, bu  test maddelerinin en az % 50 ve üstündeki sorulara;  “Genellikle veya Çoğu Zaman” yanıtını vermiş olması ve son 5-6 ay içinde bu belirtilerin  görülmüş olması  halinde; tanılamada bu sonuçları yeterli sayabiliriz.  ATAK yada DÜRTÜSEL Davranışlar ne anlama gelmektedir. Test öncesi çocuğunuzda aşağıda anlaşılacak biçimde ve ayrıntılı olarak açıkladığım “Teknik ve mesleki terim ve kavramlar kullanmadan kaçınarak” Bu özelliklerden en az üç yada dört özelliğin çocuğunuzda bulunması, ayırıcı  tanılama için yeterli bir ölçüttür. Ancak bu özelliklerin, en az iki farklı ortamda “Evde, misafirliklerde, okulda, oyunlarda, çevrede vb”  görülmesi gerekmektedir. Çocuğunuzda DEHB olup olmadığı konusunda kuşkularınızı gidermek istiyorsanız; DEHB testini uygulayarak; kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Çocuğunuz okul çağı çocuğu is,  bu testi anne yada baba ve öğretmeni ayrı ,ayrı yanıtlamalı ve ortak, örtüşen sorunlar belirlenerek, gerekli tıbbi tedavi, davranış terapisi ve eğitim önlemleri alınmalıdır.

Test, 1, 2, 3, 4, 5 question sentences; Episode or spontaneous behavior is items used in determining the question. '1, 2, 3, 4, 5, 10, 19, 21, 24, 26, 35, 38, 40,' especially in terms of importance and differential diagnostic again this remark. Your child, this test items in a minimum of 50% and above questions; 'Usually, or most of the time' response to be given, and the last 5-6 months in the case of these symptoms have been; This results in enough in diagnosing. What does it mean ATTACKING or SPONTANEOUS Behaviors. To Test I explain why in more detail below, and describe any fears that are understood by the prior 'Technical and professional terms and concepts, avoiding using' describe any fears that are a feature of at least three or four of these features, a criterion that is sufficient to diagnose a separator. However, this features, at least two different environment, 'at home, in school, and so on, around, in cases of artist residencies' needs to be seen. If you want to resolve about whether ADHD describe any fears that are suspected; Applying the test for ADHD; You may be able to resolve your question marks. If your child is school age child, the mother or the father and teacher, is the test and then open and public, separate, overlapping issues and required medical treatment, behavior therapy by training measures should be taken.

        .1. Atak yada Dürtüsel  Davranışlar: Bireylerin  isteklerini, arzularını, dürtülerini; kısaca kendilerini kontrol etmekte ve denetim altına almamakta güçlükler yaşayan, erteleyemeyen, düşünerek hareket edemeyen; daha doğrusu her istenilen ve aklına gelen şeyin yada hareket ve eylemlerin herhangi bir amacı , hedefi bulunmadığı gibi sonuçları ve çevredeki olumsuz etkileri de düşünülmeden yapılmış olması en belirgin özelikleri oluşturmaktadır. Bu nedenle birey,  “Neyin doğru neyin yanlış,  neyin yapılması gereken veya yapılması gerekmeyen, neyin onay görecek veya görmeyecek vb hareket, eylem yada davranış olduğunu anlayamaz.” Olumlu yada olumsuz davranışları ayırt edip, kestiremeden yapar. Sabırsız, tahammülsüz, aceleci  sırasını beklemeden hareket eden, davranan ve yapan,  paylaşamayan, ayıca bazı dikkat  ve ilgi çekici hareket ve davranışlar yapan. “ Tükürme, dürtme, saç, kulak, el, kol, ayak vb vücudunun organlarını rasgele çekme, itme vb. olumsuz davranışlarda bulunmak.” Bu gibi dürtüsel ve atak davranışlar her ne kadar küçük yaşlarda başlarsa da yaş ilerledikçe özellikle ergenlik sonrası azalmalar gözlenir. Bu nedenle  “Ergenlik Dönemine has özelliklerle,  yada  Nevrotik Özelliklerle”  bu olumsuz davranışların, karıştırılmamasına dikkat ve özen gösterilmelidir.”

   1. Episode or Spontaneous impulses, desires, Behaviors: Individuals requests; In short, does not control themselves and not managing the challenges of living, Snooze control, unable to move about; more precisely, every act or thing that comes to mind and requested and the purpose of any of the actions and results, such as the target does not exist in the surrounding negative effects have been most prominent features being considered. For this reason, individual, 'what is right and what needs to be done to figure out what's wrong, you do not need to be done, what will or will not see or check the action or behavior that can not move and so on.' Positive or negative behaviors, and differentiate. Unwilling to wait, impatient, impetuous without waiting for the order, and acting, acting not share some of the attention and interest, it also enables motion and behaviors. 'Spitting, stimulation, hair, ear, hand, arm, foot, and body organs to conduct a random drawing, push, and so on the negative.' Such spontaneous and starts attacking behaviour although in early puberty age progresses, especially post reductions. Therefore 'Puberty has properties with the confusion that these negative behaviors or Neurotic Features', 'attention and care should be taken to.

Hiper Aktif yada Aşırı Hareketlilik: Testinin, “9,14,17,22,28,30,34,36.soru maddeleri;” Aşırı Hareketlilik sorununu belirlemek için kullanılmaktadır. Bu sekiz soru maddesinden en az yarısına, “Genellikle veya Çoğu Zaman” yanıtı vermiş olması ve son 5-6 ay içinde bu belirtilerin ilgili çocukta görülmüş olması  halinde;  Aşırı Hareketli “Hiperaktif “ sorununu bulunduğunu,  tanılama için yeterli sayabiliriz.  Ancak burada zaman, zaman yanlış tanılamaya yol açan ve tıpa tıp aşırı hareketli davranışlarla benzer özellikleri gösteren “Kinestetik Yetenek yada Kinestetik Enerjiye Sahip Çocuklarımızın” karıştırılmamasına, gerekli özen gösterilmelidir.

    Hyper Active or Hyperactivity: Test, '9, 14, 17, 22, 28, 30, 34, 36. question items;' Used to determine the problem of hyperactivity. This eight-question, at least half 'Often or more often than not' response to be given, and the last 5-6 months in the case of these symptoms have been related to the child; Excessive Motion enough to diagnose the problem of 'Hyperactive', that can be counted. However, here is the wrong time, time, and that led to diagnose animated behavior showing similar characteristics, extreme tip tipa 'Kinesthetic Aptitude or Kinesthetic Energy With our children 's' care should be taken, if necessary, to avoid confusion.

       Aşırı Hareketli Çocuklar, normal akranları “yaşıtları”  olan çocuklarla kıyaslandığında, onlara göre; aşırı hareketli, olduğu yerde duramayan, içi içine sığmayan sürekli hareket ve eylem içinde olan, kendisiyle birlikte organları “özellikle ayakları, elleri ve başı da hareket eden “  kıpır, kıpır eden, her türlü etkinlikte olağan üstü hareketli ve aktif,  daha doğrusu yaşının üstünde bir performans gösteren ve adeta bitip tükenmeyen  müthiş bir enerjiye sahip; bulunduğu ortamlara uygun olmayan “ Ev yada büroda koltuğun üstünden yada divan ve ranzadan atlama, yüksek bir yere tırmanma yada atlama, çekmeceleri çekme ve karıştırma,  masanın üstündeki eşyaları karıştırma vb hareketlerle adeta evin ve büronun altını üstüne getirirler..”  vb. davranışlar gösteriyorsa; Hiperaktivite  yada  Hiperaktif tanısını koyabiliriz  Hiperaktif  Çocuklar, oyun oynarken  ve etkinliklerde, o kadar dikkat çekici ve yaşının üstünde bir performans gösterirler ki, onların bu çok hareketli durumları hemen göze çarpar.  

 

Extreme Mobile Children, when their 'peers', which is normal with benchmark, according to them; excessive motion, where there is not, in constant motion and action that do not fit into the inside, with bodies ', especially in the feet, hands and head of mobile' all kinds of activity that, ideally, lively and active, or rather extraordinary moving over a terrific a performing and unfailing energy; is located; appropriate in the environments in the Home or Office, or from the top of the seat that is not 'high bed and bunk bed from jumping, high jumping or climbing somewhere and pick the drawers, with articles at the top of the table, and so on, mixing, mixing; like the House and went to the top under the. .. etc '., while Hyperactivity or Hyperactive behaviors fits in Diagnostics. Hyperactive Children, playing games and activities, it is so remarkable and indicate that their performance over this very moving situations immediately. Other children for a certain period of time after playing the game, but to play for hours, this relaxing, thanks to the amazing energies children what¡¯s fatigue. The game itself, constantly talks and impatient behavior constantly tells us that patience is limited to around, and ignored the warnings, it does not come from the degree; for these reasons, as frequently, often with his friends, sometimes even making a fight even if disagreements often be vocal.

          

     Diğer çocuklar belirli bir süre oyun oynadıktan sonra dinlenirken, bu çocuklar saatlerce oynamasına rağmen, şaşırtıcı enerjileri sayesinde  yorulma nedir bilmezler. Oyunda sabırsızlıklar gösterirler, sürekli konuşur ve çevresindekilere laf yetiştirirler, tahammülsüzdürler, uyarıları duymazdan ve görmezden gelirler; bu nedenlerle arkadaşları ile sık, sık anlaşmazlıklar yaşarlar, bazen kavga bile yapmaktan bile çekinmezler.

 

   After playing with other children for a certain period of time to play this game for hours while relaxing, even though, thanks to the amazing energies children what¡¯s fatigue. The game acts, speaks and those around you who are impatient with continuous power ignored warnings against come round and remove them, they correspond to, and ignore the revenues; for these reasons, as frequently, often with his friends, sometimes even making a fight even if disagreements often be vocal.       

       Yüksek  düzeydeki bu enerji ve hareketliliklerine, dürtüsel  davranışları da eklendiğinde; bu iki olumsuz özelliklerden kaynaklı davranış ve eylem biçimlerine eşlik eden davranış örüntüleri sonucu; çevresindeki diğer olgu, olay, kişi yada ders ve diğer etkinliklere de kendilerini vererek katılma güçlükleri ve sorunları yaşarlar.

     Her hareketli çocuk, mutlaka hiper aktif değildir. Çocuklar yaşlarının getirdiği özelliklere bağlı olarak, farklı davranışlarda bulunabilirler veya haylaz yada yaramaz  olabilirler. Koruyucu anne-baba “ebeveyn” tutumları sonucu şımartılan çocuklar;  “şımarıklık nedeniyle” aşırı serbest davranan, kural tanımaz, söz dinlemez , her istediklerin yaptıran, yaramaz, haylaz vb. özellikler taşıyabilir ve benzeri  davranışlarda bulunabilirler. Özellikle, kinestetik yeteneğe “zekaya” sahip çocuklar sık ,sık hiperaktiflerle karıştırılırlar. Bu nedenle kinestetik yetenek konusunda bazı açıklamalar yapma gereğini duydum.

     It is not necessarily each moving child, hyper-active. Children who can act differently, depending on the features or by overwork overworked photograph or mischievous. The result of the attitudes of the protective parent 'parental' behavior allowed children spoiled; 'This is wrong because of the attitude of' not listen for overproduction of free radicals, acting, unruly, saying they would not, and so on each, and so on can be found in the event of overwork overworked photograph, you can move properties.

In particular, children often have 'intelligence' kinesthetic skill, often hyperactive children have the same result with error properties. be diagnosed. The need to make some remarks about this so the kinesthetic abilities.

        Kinestetik Yetenek yada Zeka:  Bedensel, vücutsal, kassal olarak yapabileceğimiz hareketlerin tümüyle ilişkili “Ellerini ve ayaklarını kontrol etme, daha doğrusu vücut ve kaslarını kullanabilme, vücut dili, folklor, bale,dans, sanat vb. becerilerini sayabiliriz”  ve doğuştan donanımlı  bir yetenektir. Birey,  kas ve yüz ifadeleriyle, duruşuyla  sürekli hareketli, yerinde duramayan özellikleri ile benzerlik gösterse de, davranışlarında vücut ve kaslarını sık kullanan ve dokunarak kendini ifade eden vb özellikler gösteren  yetenek lerde farklılıklar gözlenir. Bu yetenek her bireyde belirli oranda bulunur,  bazen farkında olmadan gerçekleştirdiğiniz bedensel bir hareketler yapabilirsiniz. Bu hareketler önceden programlandığı için  farkında olmada otomatik olarak yaparsınız  Kinestetik yeteneğe sahip çocuklarda  bu durum ve özellikler,  yaygın ve belirgin biçimde görülür.

Kinesthetic Aptitude or Intelligence: Physical, body, body, muscles and all transactions are completely related to the 'Hands and feet with her ability to stimulate the body and controlling, or rather, body language, folklore, Ballet, dance, art, and skills that can be counted' and Inbox is equipped. Individual, muscle and facial expressions, posture, as it is constantly moving, highly adaptive, similarities with the features of the restless body and stimulate the frequent and expressing himself, and so on by tapping the talent that is observed differences in properties. This talent is located at specific individual, sometimes without realizing it, you can perform bodily movements. These movements are programmed to do this automatically aware of this situation and in children, with the capability of Kinesthetic common and distinctive features.

      Bütün bu açıklamalardan yola çıktığımız zaman, aslında aşırı hareketli çocuklarla benzerlik gösteren, kinestetik yetenekli çocukları ayırt etmek çok kolaydır. Bu çocuklar donanımları gereği ve merak iç güdüsünün etkisi ile eşyaları dokunarak kurcalamadan “oynamaktan”  hoşlanır ve zevk alırlar. Bu nedenle ilgilerini çeken eşya yada araçları “oyuncakları” dokunarak ve kurcalayarak oynarlar. Çevrelerindeki insanların ilgisini çekmek için de aynı yöntemi kullanırlar. Hiperaktif  Çocukların en belirgin ve tanılamada ipucu veren özelliği; dikkat sorunları yaşamalarıdır. Oysa kinestetik yetenekli çocuklar dikkat sorunu yaşamazlar. Yine aşırı hareketli çocuklar, çoğu zaman sosyal etkinliklere ve oyunlara katılma güçlüğü yaşarken, kinestetik enerjiye yada yeteneğe sahip çocuklar ilgilerini çeken konularda, “ders etkinlikleri,beden dili, spor,sanat vb.”  ilgileri yüksek ve  şaşırtıcı başarılara, özellikle  el becerilerine sahiptirler.

   All of these comments when in fact we set out with the boys moving to the extreme similarity, indicating that it's very easy to differentiate the kinesthetic talented children. These children need equipment and enjoys playing with the impact of the internal motive to wonder and pleasure by touching objects. Therefore interest things or tools 'toys' play tapping and mix it. Use the same method to draw the attention of people around them. Hyperactive Children, giving the most obvious feature diagnosing and tip; attention problems in the State of the organisation. Whereas children attention problem in lifespan as a kinesthetic capable. Most of the time anyway, and social activities, excessive animated children have difficulty participating in the games, kinesthetic energy or ability kids interest matters, 'lesson activities, body language, sports, art, and so on' interests are particularly high and amazing accomplishments, hand skills.

 

     DEHB oluşturan, “Hiperaktif, dürtüsellik, dikkat dağınıklığı vb”  davranışların,  genellikle 6-7 yaşlarından önce ortaya çıkması ve aynı davranışların, hangi ortamda olursa olsun “ev, kreş,okul, sokak, misafirlik vb”   gözlenmesi; diğer çocuklardan ayıran  en güçlü tanıdır. Aşırı Hareketli ve Atak Çocuklarla,   Kinestetik Yeteneğe  “ Zeka yada Enerji” sahip çocukların, yukarda belirttiğim onları birbirinden ayıran özelikleri dikkate alınarak;  karıştırılmamaları ve yanlış tanılamamaya özenle dikkat edilmelidir.. Ayrıca DEHB, benzer özellikleri gösteren Nevrotik  Özelliklerle karıştırılmamalıdır.  Çocuklarda, dün, bu gün dahil, son birkaç ayda      “ özellikle son 5-6 aylık süre içinde” uyguladığımız teste;  tanılamaya uygun özeliklerin belirlenmiş olması, ” DEHB”  tanılamada  ayrıcı olarak kullanılan diğer bir özellik olduğu unutulmamalıdır.

  ADHD impulsiveness, attention to that, 'Hyperactive' behavior, and so on, usually clutter 6-7 years ahead of the emergence and the same behaviour, no matter which environment, nursery, school, street, House 'artist residencies, and so on' observation; the most powerful diagnosis that other children. Excessive Motion and Attacking Children, Kinesthetic Capability 'Intelligence or Energy' that distinguishes them from having children, I have mentioned above, taking into consideration peculiarities; care should be taken with care, may not be confused and wrong diagnosis in.. Also not to be confused With ADHD, similar features showing Neurotic. Children over the past few days, yesterday, this month, including 'especially in the last 5-6 month period in' our testing; diagnose the appropriate properties have been used as the separator, 'ADHD' it should be noted that the other is a feature in diagnosing.

    2. Dikkat Eksikliği yada Dikkat Dağınıklığı:     

      DEHB Testinin,”6,7,8,11,12,13,15,18,20,23,25,27,29,31,32,37,39. soru maddeleri “ Dikkat Dağınıklığı yada Dikkat Eksikliğini belirlemek için düzenlenmiş soru maddelerini oluşturmaktadır.  Dikkat Eksikliği yada Dikkat Dağınıklığı özelliklerinde,  şu belirgin özellikleri gözlemlemek mümkündür.

  2. lack of Attention or Attention Clutter:

ADHD Testing, '6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 39. question to determine the lack of attention to items 'That Clutter or question items are arranged. The lack of attention or Attention, it is possible to observe the following highlights properties of Clutter.  

     Akranları “yaşıtları” çocuklarla kıyaslama yapıldığı ve, karşılaştırıldıklarında; dışarıdan gelen uyaranlara; dikkatli olmadıkları, dikkatlerinin sınırlı olması ve dikkatlerini toplama zorluğu çektikleri için özellikle ayrıntılara dikkat edip konsantre olamazlar. “yoğunlaşmazlar” Bu nedenlerle dikkatleri çabuk dağılacağından, dikkat güçlükleri ve sorunları yaşarlar. “Özellikle bilişsel çaba gerektiren görevler ve diğer eğitim-öğretim etkinliklerinde hatalar yaparlar. Baştan savan “geçiştiren”  ve aceleci davrandıkları için çirkin yazı yazarak kendilerini ele veririler. “ ortaya çıkarırlar.”   Verilen görevlere, aldıkları sorumluluklara, yaptıkları etkinlik ve oynadıkları oyunlara kendilerini veremezler. Bu  nedenle verilen komut ve yönerge, söylenen sözler ve sözlü anlatımlar vb  durumlara, dikkat dağınıklığı ve dikkatlerini toplama güçlükleri çektikleri için kendilerini veremezler. Uzun süreli “Normal akranları kadar”  dikkatlerini toplama zorluğu yaşarlar. Bu durumlarından dolayı aile ve öğretmenleri tarafından dinlemeyen ve dinlemezden gelen, umursamaz gibi haklarında yanlış izlenimler edinilmesine sebep olurlar. Çok basit ve yapabilecekleri görevlerde bile “yanlış algılamaları sonucu”  sevmeme, kaçma, uzak durma yada yapma, tamamlama ve sonuçlandırma güçlükleri. çekerler. “Özellikle bilişsel çaba gerektiren görevlerde isteksiz davranma, zorlanma, kaçma ve unutkanlık vb. davranışlar” gözlemleriz.

The comparison was made with children and their peers 'peers', has to give; from outside stimuli; be careful that they do not, and their attention to the difficulty of collecting them pay limited attention and cannot be concentrated in particular suffering. For these reasons the attention quickly fall apart and attention difficulties and problems. 'Especially in cognitive demanding tasks, and other education events make errors. Caution before responding 'wrong even though it' and impetuous to ugly typing as they themselves. They are given tasks, responsibilities, and they have played games themselves in the least activity. Therefore the given command and instruction, spoken words and verbal expressions, and so on are suffering difficulties collecting their attention situations, and they cannot themselves to clutter. Long live the difficulty of collecting their 'Normal their peers'. Because of this status, and family and cared about by teachers, reluctant to do wrong impressions, such as the rights to obtain status reason. Very simple and they can even 'false perceptions' tasks, escapism, making remote stop or dislike, the completion and the resulting difficulties. . 'Unwilling to act, which requires effort, especially in cognitive tasks, and so on, escapism and forgetfulness strain behaviors', it is only natural to observe.

    Dikkat Dağınıklığını anlayıp, kavramak için dikkat, algılama ve öğrenme süreçlerini bilmek gerekmektedir. Kısaca açıklamak gerekirse:

           Bireyler dış çevredeki çok sayıda uyaranlarla sürekli karşı karşıya gelmektedir.  Bu uyaranlar görsel, duyuşsal yada işitsel, bilişsel vb uyaranlardır. “ Ses, gürültü, ışık, sözlü  ve yazılı anlatım, deney, uygulama vb” Ancak bu çok sayıda uyaranla bombardımana uğrayan organizma; ilgi, istek, ihtiyaç ve gereksinim duyduklarına “içsel uyaranlar” dikkatini verir, yoğunlaşır ve odaklanır. “ Dikkatte Seçicilik”  Seçici dikkat oluşturan uyaranlar dışında kalan çok sayıda uyarana, dikkatini vermez ve bu uyaranlara karşı dikkat oluşmaz.  Dikkat oluşunca algılama gerçekleşir. Dikkat ederseniz, görsel, işitsel, duyuşsal, bilişsel vb. süreçlerden herhangi birindeki aksaklık dikkati olumsuz etkiler. Bireyin ihtiyaç ve gereksinimleri, hazır bulunmuşluğu “ilgileri, donanımları, potansiyeli, zekası, yeteneği ve yaşantı biçimleri, beslenme, uyku, eğitim - öğretim şekilleri ve yöntemleri, öğretmen ve aile tutum ve davranışları güdüleme, amaçlar ve hedefler, ödül yada ceza, vb.”  ve burada belirtmediğim çok sayıda faktör  dikkati olumsuz etkilemektedir.

   Attention,  attention to understand and grasp the Clutter, and learning processes, you need to know, detection. If you need to briefly explain:

Individuals facing a large number of external stimulus with continuous surrounding. This Visual, auditory, or auditory, cognitive, and so on stimulants, stimulants. 'Sound, noise, light, oral and written expression, experiments, applications, and so on,' But this is a very large number of stimulus by interrupted-organism; interest in, the request is 'stimulating', needs and requirements, and more focused attention and focus on the intrinsic. ' Note that a Selective attention in Selectivity 'very stimulating when it comes to stimulating a number of outside attention required and as a result of a negative effect in that location, you can not pay attention to the stimulant can sometimes displace another on. Note that when detection occurs. If you pay attention, cognitive, auditory, Visual, auditory, and processes will negatively affect in any of the glitch attention. The individual's needs and requirements, the 'interests, equipment, potential, intelligence, ability and its formats, nutrition, sleep patterns and methods of teaching, training-teacher and family attitudes and behaviours, social goals and objectives, the reward or punishment, constant, and so on.', and affects a large number of factors not mentioned here is the negative attention.

     Dikkat oluştuktan sonra, algılama gerçekleşir. “duyumları algılama, anlamlandırma ve yorumlama süreci”  Algılamanın oluşumunun ön koşulu bireyde seçici dikkatin oluşmuş olması koşuluna bağlıdır. Daha sonra,  öğrenmenin oluşması için güdülenme olmalıdır. Güdü olaylar, olgular ve durumlar karşısında “dış uyaranlar”  bireyi amaç ve hedeflerine ulaşmak için içten gelerek; harekete ve eyleme geçiren güçtür. Bu güç fizyolojik kökenli olan istek ve ihtiyaçlarımız “açlık, susuzluk, uyku, cinsel vb.” devreye girdiğinde “dürtü” , duygusal, sosyal yada toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarımız “ sevilme, sayılma, beğenilme, takdir edilme, onay görme vb. olumlu benlik duyguları  başarı, güç ,statü, yeteneklerini ve kendini gerçekleştirme vb. ihtiyaçlar “güdü” adını alır. Birey fizyolojik, sosyal ve psikolojik  kökenli bu istek ve ihtiyaçlara karşı tepki vermeye zorlanır.  Bunların sonucu güdülenme oluşur.

  Note that after it has occurred, detection occurs. 'the process of detection, interpreting with a definition and sensations'-awareness development and preliminary condition depends on the condition that the individual, selective attention and be. Then, you must be a goal of learning to be dative status. Motive, in the face of the facts and circumstances, events, 'external stimulants' came from the Individual to achieve their goals and objectives; action and action is difficult to pass. This power as a physiological origin request and needs 'hunger, thirst, enters into the sexual, sleep, and so on.', 'impulse' emotional, social or societal and psychological needs is 'being loved, when activated, the Hello, rating, and so on, see check how to appreciate the positive emotions of success, power, status and ego also, capabilities and self-actualization, and gets the name of the' needs 'social motive. Individual physiological, social and psychological origin is forced to react against this request and needs. Directs all their energy into the target as a result of the individual.

    Diğer değişle ancak ortada bir neden yokken yada istek veya ihtiyaç duyulmadan dikkat oluşmaz.  Bireyin ancak istek ve ihtiyaç duyduğu konularda merak ve yönelme ve çaba oluşur ve birey bunun sonucu duygu ve düşüncelerini toplayarak, odaklandığında; dikkatini toplamış olur. Burada belirttiğim dikkat yoğun ve seçici olan dikkat durumudur. Bu dikkat durumunda güdülenme ve güdülenmeye bağlı motivasyon üst düzeydedir. Görüldüğü gibi dikkat olmadan, algılama, güdülenme; güdülenme olmadan motivasyon ve motivasyon olmadan öğrenmeye hazır hale gelinmez.  “ Öğrenmenin ön koşulları yada öğrenmeye etkileyen süreçler. “  Tüm bu faktörler birbirinin devamı, birbiriyle iç içe ve birbirleriyle ilişkili ve bağlı kavramlardır. Burada öğrenmenin oluşumunu ve öğrenmeyi etkileyen diğer faktörleri  ve koşulları açıklanmamış, yeri geldiğinde açıklayıcı bilgiler verilecektir. 

In other words there are, however, without the need or desire or no attention does not occur. Individual wishes and needs, however, and consists of individual subjects curiosity and targeting of thoughts and feelings as a result of this effort by gathering, gets the focus; attention will be collected. Here is the status for that selective and intensive attention to the already mentioned that. In the case of this attention, and this is an optional destination targeting internal incoming request and the top level of motivation. As you can see that the incoming request without detection; without the appropriate request availablity and motivation are ready to learn without motivation. 'Learning prerequisites or affecting processes in learning.' All these factors are intertwined with each other more, and are related to each another and linked concepts. Other factors that affect learning and the formation of learning here, and the terms are not documented; -to arrive will be given descriptive information.

       Özet olarak, istek olmadan yada ihtiyaç duyulmadan dikkat oluşmaz. Alanında yeterliliği ve deneyimleri olan bir eğitimci, anlatacağı bir konu hakkında öğrencilerin ilgisini çekemiyorsa, ihtiyaç duymasını sağlayamıyorsa yada öğrenci de konu hakkında merak uyandıramıyorsa, öğrencinin beklentilerini karşılamıyorsa “ bilgi öğrencinin işine yaramıyorsa, bireysel ayrıcalıklarına  ve performansına, hedef ve amaçlarına uygun değilse”  olumlu algılama, farkındalık düzeyi  ve seçici dikkat oluşmayacaktır. Dikkat oluşmayınca, güdülenme ve motivasyon oluşmayacağından ; öğrenme “davranışta istendik ve kalıcı değişiklik”  gerçekleşmeyecektir.

     In summary, therefore, that does not occur without the need or request. This is an educator in the field of competence and experience, the ability to engage students about a subject, does not need to feel they do not have, or does not have the ability to wake up wondering about the subject in the student, the student does not meet the expectations of the 'information on the performance of the student's individual privileges and doesn't seem to work, and the purposes for which it is not appropriate for the target,' the level of positive detection, awareness and selective attention to clock out. The result of the attention, interest and request the formation of motivation and avoid will not arise; learning 'desirable and lasting change in behavior' will not take place.

        Ders başlamadan, zil çaldı ders bitti.

     The course starts, finished the course knocked ringtones

       Tüm bunların sonucu normal dikkat süreçlerinde düzenlemeler yapılmakla kalınmayarak, zaten dikkat sorunu olan çocuklarımıza normal bireyler dışında bazı önlemler de almaya ve düzenlemeler yapmaya gereksinim duyulması gerekmektedir.  “Dikkat Eksikliği yada Dikkat Dağınıklığı” sorunu olan bu çocuklarımızı normal akranlarından ayırıcı ve yukarda açıklanan özelliklerine uygun  “ seçici dikkat oluşturacak, daha az  ve daha kolay, daha az süreli görev ve ödevler,  kısa cümlelerden oluşan sorular, kısa cevaplı “ görev, ödev, proje, etkinlik, aktivite vb.  verilmeye özen gösterilmelidir. Diğer öğrencilerle aynı görev ve ödevler verilmesi durumunda, yukarda belirttiğimiz özellikler ışığında sonuç alınamayacağı ortadadır. Bazı öğretmen ve anne-babalar  çocuklarını aynı görevleri yapmaları için zorlarlar. Çocuk zoraki verilen bu görevleri kendisi için değil,  büyükleri için; bu görev ve  ödevleri yapıyormuş gibi görülür. Ancak yapıları gereği, umursamaz tutumla, direnç göstererek, görev anında orada değil de başka yerdeymiş gibi davranır yada çevresi ve çevresindeki farklı eşya,  araç ve gereçlerle ilgilenerek; kendilerini ele verirler.

   The result of all this, so regular attention to the problem already notice bylaws in arrangements for the children to take some measures, with the exception of normal individuals and that might need to make arrangements as well. 'The lack of attention to this issue' or 'a lot of normal children, and take care of Clutter and characteristics of' selective attention are described in the previous example, the separator will be easier, less and less, and assignments, short-duration task, the short response 'task, which consists of written questions, homework, project, activity, activity, and so care should be taken to be issued. Other students in the same task in the light of the above mentioned case and assignments, the Center received a result properties. Some teachers and parents to do the same tasks as their inserts. Child is not given to these tasks itself forced, to elders; This is seen as you would tasks and assignments. However, by showing the need for structures, there is resistance to exert an influence on who cared about, and not at the time of the task at that moment elsewhere in and around different things, such as acts or surroundings, tools and utilities by; they handled themselves.

    Tüm bu özelliklerin sonucu, özellikle zorlandıkları görevlerden kaçma, sevmeme, isteksizlik, görmezden duymazdan ve dinlemezden gelme, aldıkları görev ve ödevleri unutma, araç gereç ve ders materyallerini kaybetme, ayrıntılara dikkat edememe, görevleri tamamlayamama vb. özellikler ayırıcı tanımlamada kullanılabilecek özelliklerdir.

The result of all this, especially with the features, escapism, dislike, or aversion, ignoring tasks and ignored, they may be able to forget the task does not listen and papers from coming, the tool tools and course materials, attention to completing the tasks, might have difficulty, and so on can be used to identify properties separator.

    Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite  Bozukluğu  “rahatsızlık, hastalık, sendrom vb” sorununun tanılamasında;  genellikle atak ve dürtüsel davranışlar sergileyen çocuklar aynı zamanda çok hareketli yani hiperaktif özellikleri de taşırlar. Ancak bu olumsuzlukların sonucuna göre, DEHB  sorunu olan her çocuğun, mutlaka dikkat eksikliği sorununun da olduğunu söyleyemeyiz. Bazı çocuklarımızda  aşağıdaki üç özelliğin bir arada bulunabilmesi halinde, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı koyabiliriz.

Attention deficit and Hyperactivity Disorder 'discomfort, disease, syndrome, and so on' problem Diagnostics for; usually spontaneous attacks and it is also very abusive also features moving so hyperactive children. However, according to the outcome of this negativity, with the issue of ADHD, attention deficit problem is that every child will surely I can't say. Some children also is a combination of the following three property, attention deficit and Hyperactivity fits into this diagnosis.

        “DEHB”  Testinin ışığında, çocukta:

       'ADHD' in light of the Test, the child:

 Dikkat Dağınıklığı yada Dikkat Eksikliği  özellikleri görülebilir.

a)      Hiperaktif  yada “Aşırı Hareketli”  özellikler görülebilir. Bu durumdaki çocukta  Atak yada Dürtüsel  Davranışlar da görülür.

b)      Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik “Aşırı Hareketlilik” bir arada görülebilir.

  Ayrıntılı Tanılamada, tereddüt ve kuşkular bulunması halinde; “DEHB Testi “ dışında , Depresyon Testi, Nörolojik ve Psikolojik Testler yada alt testle de  “Dikkat, Algı vb” kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir.

     Attention can be seen in the lack of Attention or Clutter features.

a) can be seen in the Hyperactive or 'Extreme Action' properties. This may be seen in the episode or Spontaneous Behaviors that may be.

b) attention deficit and Hyperactive Status can be seen in conjunction with 'Hyperactivity'.

 

       Diagnosing, hesitation and doubts are detailed; 'ADHD test', with the exception of Depression test, Neurological and psychological tests or alt test 'attention, Perception, and so on can be heard' in need.

    Atak yada Dürtüsel Davranışların Tedavisi ve Düzeltilmesi:

     1. Tıbbi Tedavi ve Düzeltme Yöntemi:

                      DİKKAT '.. UYARI! .. DİKKAT! .. UYARI! ..


   Stres Testi “ Stres’ e Eğilim Ölçeği  ve Stres’ e Dayanıklılık Ölçeği”  Stres Konusunda Bilimsel Çalışmaları  Stres’ e Dayanıklı Olmak, Stres’ i Ne Kadar Tanıyorsunuz ve Stres Konusunda Neler  Bilmek Gerekir. 2 makale, Yaşamayı Uzatmak ve Stres ile Mücadele Yolları,  4 makale, Değerlendirme, Öneriler , Dikkat Eksikliği” Dağınıklığı”  ve Hiperaktivite Bozukluğu Ölçeği ve Düzeltme Yolları, Eğitimi adlı makaleleri bulunmaktadır. Psikolog, Psikolojik Danışman Halil Türkmen, , 'Psikolojik Destek ve Psikolojik Testler' kitabında yayınlandı. 'Kişisel sitelerinde bulunan bu çalışmalar' yazarın izni olmadan kullanılamaz.
                                                    Psikolog, Psikolojik Danışman Ha